ROCKFALL – PANELLS HEA I PANELLS LEA – XARXA D’ANELLS

Panells HEA

   Els nostres panells HEA (del anglès High Energy Absortion – Alta Absorció d’Energia) són els productes més rígids dels nostres sistemes de malla Mac.RO™ que ofereixen una gran resistència amb poca deformació. La rigidesa de les malles és més important que la resistència a la tracció doncs afecta a la deformació del sistema al aplicar una càrrega.

   Els panells son teixits, en malles rectangulars, a partir d’un cable d’acer d’alta resistència de llargada continua unit en cada punt de creu amb un doble nus de filferro, patentat, HEA i en els seus extrems per un mànec d’alumini premsat segons EN 13411-3. A diferencia de les xarxes de cable de un sol nus, la construcció dels panells HEA proporciona un rendiment excepcional de tensió/deformació amb la menor deformació possible. Els panells HEA s’empraran com membranes fixades a on es requereixi poca deformació i alta resistència.

   Degut a les prestacions multiaxials del panell, les càrregues es transfereixen de manera efectiva als anclatges independentment de la seva disposició.

   El nus d’unió patentat es realitza amb dos enllaços, cadascú s’obté per un bucle de dos filferros d’acer de 3,00 mm de diàmetre recobert amb Galmac® C3, una aliatge de Zinc (90%) i Alumini (10%) i terres rares. Ambdós enllaços envolten fermament els cables entrecreuats.

   La seva resistència a la tracció i al punxonament es recullen en les següents taules (Prestacions que garantim mitjançant marcatge CE):

Malla Nominal

(mm)

Diàmetre Panell de

Cable (mm)

Resistència nominal a la tracció (kN/m)
250×250 8 170 ± 17
300×300 8 160 ± 17
300×300 10 255 ± 15
400×400 8 125 ± 10
400×400 10 185 ± 15
Resistencia al Punxonat (UNI 11437) (ISO 17746)
Malla Nominal

(mm)

Diàmetre Panell de Cable (mm) Carga perforació definitiva (kN) Desplaçament perforació definitiu (mm)
250×250 8 260 ± 15 240 ± 20
300×300 8 250 ± 15 280 ± 30
300×300 10 400 ± 25 310 ± 30
400×400 8 200 ± 15 260 ± 30
400×400 10 300 ± 20 310 ± 30

Panells LEA

   Els panells LEA (del anglès Low Energy Absortion – Baixa Absorció d’Energia) és un producte realitzat mitjançant un cable d’acer d’alta resistència en llargada continua.

   La unió en els punts de creu  es realitza amb una grapa de dues peces, patentada, LEA, que fixa la unió entre cables, augmentant la rigidesa del panell.

   Els nostres panells són els únics del mercat que garanteixen les seves altes prestacions a nivell de resistència a la tracció, punxonament i durada de més de 200 hores en el assaig de boira salina mitjançant Declaració de Prestacions (DoP) i marcatge CE.

Prestacions que es recullen en les següents taules:

Assaig d’envelliment accelerat de boira salina (< 5% DBR)
Zn B Zn A Adv. Metàl·lic

Coating

Classe B

Valors mínims segons norma ISO 17746  200 h 500 h 1000 h
Valors obtinguts als assajos 500 h 1000 h 3000 h
Resistència a la Tracció (ISO 17746)
Malla Nominal

(mm)

Resistència nominal a la tracció (kN/m) Allargament (mm)
200×200 168 +/- 9  71 +/- 5
250×250 146 +/- 8  71 +/- 5
300×300 130 +/- 6  87 +/- 2
Resistència al Punxonament (ISO 17746)
Malla Nominal

(mm)

Carrega perforació definitiva (kN) Desplaçament perforació definitiu (mm)
200×200 350 ± 18 390 ± 13
250×250 271 ± 14 369 ± 8
300×300 204 ± 5 328 ± 15

Xarxa d’Anells

   La xarxa d’Anells té la més alta resistència de entre les malles de la família Mac.RO ™. Amb un rendiment d’alta resistència, les xarxes d’Anells són ideals per situacions a on hi ha un alt risc d’impacte dinàmic. Les xarxes també són utilitzades juntament amb bulons per contenir vessants rocoses que caracteritzen grans blocs rocosos propensos a falles; les xarxes d’Anells poden acomodar aquestes altes tensions locals sense patir danys importants.

   El rendiment tècnic de les Xarxes d’Anells fou optimitzat per proporcionar un equilibri de força, pes i flexibilitat. El rendiment de les xarxes dependent dels diàmetres dels filferros, configuracions d’anells i del nombre de punts de contacte amb els anells adjacents dins del panell.