Terramesh®

   El Nostre famós sistema Terramesh® és un sistema modular per formar murs de roca en sòl reforçat (també conegut com terra mecànicament estabilitzada). S’ha utilitzat arreu, en alguns dels plans de infraestructura més significatius inclòs el que es considera la estructura més alta de sol reforçat del mon, amb 74m d’alçada.

   En pendents i estructures altes s’utilitza també en conjunció amb les nostres malles primàries d’alt rendiment, ParaLink®, ParaGrid® i MacGrid® WG.

   Es composa d’unitats reunificades de malla de doble trenat (tipus 8×10). La secció frontal de la unitat es forma unificant un panell posterior i diafragmes a la feixa de la unitat principal creant així celles rectangulars per recollir la pedra. El reforç de geomalla, la feixa i tapa conformen un panell continu de malla. Les unitats del sistema Terramesh® es subministren en longituds estàndard que no requereixen talls en obra.

   Després del muntatge en obra, la unitat s’omple amb pedra adequada para el gabió. El farcit estructural es col·loca i compacta en les geomalles de reforç del sol. Les capes posteriors de Terramesh® es col·loquen sobre la capa inferior acabada.

   Les unitats Terramesh® es fabriquen amb GalMac® galvanitzat d’alta resistència i amb acer recobert de polímer.

   Les unitats Terramesh® es produeixen en les nostres plantes d’arreu del mon. El sistema de gestió i producció en moltes de les nostres fàbriques està certificat segons la norma ISO 9001.

   En les fàbriques seleccionades, les unitats del sistema Terramesh® es produeixen segons el RCP – Reglament de Construcció del Producte 305/2011, que disposa de marca CE de conformitat amb la ETA-13/0295. El sistema de gestió i de la producció està certificat segons les normes ISO 9001 i ISO 14001 (sistema de gestió ambiental).