productes de geotècnia

GABIONS DE DOBLE TRENAT

Són unitats modulars que típicament formen estructures flexibles, permeables i monolítiques.

VEURE MÉS

GABIARQ®, GABIONS ELECTROSOLDATS

Són caixes prismàtiques, amb panells o cares que s’uneixen entre si mitjançant grapes d’alta resistència.

VEURE MÉS

MATALASSOS ‘RENO’ DE DOBLE TRENAT

Els nostres matalassos Reno (Reno Mattress®) estan fets amb filferro d’acer de alta qualitat.

VEURE MÉS

TERRAMESH SYSTEM

El nostre famós sistema Terramesh® és un sistema modular per formar murs de roca en sol reforçat.

VEURE MÉS

ROCKFALL / PANELLS HEA I PANELLS LEA – XARXA D’ANELLS

Són els productes més rígids dels nostres sistemes de malla Mac.RO™ que ofereixen força extrema en tensió baixa.

VEURE MÉS

ROCKFALL / MACMAT®

És una geomanta flexible tridimensional fabricada a partir de filaments gruixuts de polipropilè fosos en els punts de contacte.

VEURE MÉS

ROCKFALL / MALLA DOBLE TRENAT

Essencial en la mitigació de despreniments i a l’àrea d’aplicació de la protecció de riscos naturals..

VEURE MÉS

GREEN TERRAMESH

És un sistema modular respectuós amb el entorn utilitzat per formar vegetació (verd) en terraplens i talussos reforçats

VEURE MÉS

ROCKFALL / BARRERES CONTRA FLUXE DE RUNES

onté els fluxos de sol / aigua (fluxos de runes) o esllavissades superficials en pendents, canals i canaletes.

VEURE MÉS

ROCKFALL / BARRERES ANTI-ALLAUS

Són projectades per a estabilitzar la ventrada de neu a l’àrea potencial d’inici de l’allau, evitant així el seu desencadenament.

VEURE MÉS

ROCKFALL / BARRERES

Estan dissenyades per aturar rocs i despreniments abans de que caiguin a la infraestructura, als camins propers o altres instal·lacions.

VEURE MÉS

ROCKFALL / ACCESSORIS

Oferim diferents tipus de barres d’ancoratge pel seu ús en conjunt amb els nostres sistemes MacRO per protecció de despreniments de rocs i mitigació de riscos naturals.

VEURE MÉS

BARRERES ACÚSTIQUES

Es tracte d’un dispositiu per la reducció del soroll de molt baix impacte ambiental basat en el sistema Green Terramesh® de Maccaferri.

VEURE MÉS