ROCKFALL – MacMat®

MacMat®

   La MacMat® és una geomanta flexible tridimensional que presenta més del 90% de buits, fabricada a partir de filaments gruixuts de polipropilè fosus en els punts de contacte, destaca por la seva flexibilitat i practicitat, doncs comença a traballar inmediatament després de ser instalada, revestint i protegint el sol de la acció de la pluja i del vent, principals causants de processos erosius.

   La seva funció, a més de aquelles ja esmentades previament, és també facilitar el creixement de la vegetació, doncs evita els consumibles tals com: correctius, fertilizants, llavors i acondicionadors del sol, ja que en inclinacions superiors a 10° la implicació d’aquests materials es produeix degut al lliscament superficial.

   Es indicada per situacions de talusos susceptibles a processos erosiuos, amb petites alçades i inclinacions suaus.

MacMat® L

   El nostre compost MacMat® L és una geomanta estandar MacMat® (matriu tridimensional amb forma bicònica formada per l’extrusió de filaments de polimer) unida mitjançant un procés termic a una geomembrana reforçada. La geomembrana és un geotextil de polipropilè teixit laminat por ambdos costats amb una pel.lícula de polipropilè.

   MacMat® L és adecuada pels controls d’erosió que requereixen també una funció de revestiment i protecció de l’area protegida.

   Petites sèquies o rases de drenatge d’aigua són aplicacions típiques.

MacMat® R – Acer

   Macmat® R és una geomanta amb matriu tridimensional estabilitzada UV, fibres sintètiques no degradables, creuaments de fibra termosoldats i extruida sobre una malla teixida d’acer de doble trenat. La malla hexagonal de doble trenat de filferro d’acer té característiques mecàniques superiors a las recomenades en la norma EN 10223-3. El cable d’acer té galvanitzat d’alta resistència i també pot protegirse amb un revestiment polimeric extruid per major protecció.

   Si s’utilitza en talusos de sol vulnerable exposats a l’erosió, MacMat® R aumenta de manera inmediata la resisténcia del sol a l’erosió proporcionant un entorn favorable al creiximent de la vegetació a traves de la estora. Una terra vegetal de qualitat s’introdueix en la matriu 3D de la estora després de la seva instal.lació.

   També s’utilitza en cursos d’aigua per proporcionar protecció contra l’erosió hidràulica. El MacMat® R es fixe al sol mitjançant perns o estaques adequats segons requereixi el projecte.

   Tot i així, el seu us més comú és en talusos pronunciats bulonats; els bulons proporcionen el reforç general del talús a la MacMat® R proporcionan reforç superficial i suport entre els caps dels bulons.

MacMat® R – Polimer

   Macmat® R Polimer és una geomanta amb matriu tridimensional estabilitzada UV, fibres sintètiques no degradables, creuaments de fibra termosoldada, extruida sobre un reforç de malla polimèrica teixida. La força de reforç de la geomalla pot seleccionarse en funció de les exigencies del projecte.

   Si s’utilitza en talusos de sol vulnerable exposats a l’erosió, MacMat® R aumenta de manera inmediata la resistència del sol a l’erosió proporcionant un entorn favorable al creixement de la vegetació a través de la estora.

   També s’utilitza en cursos d’aigua per proporcionar protecció contra l’erosió hidràulica. El MacMat® R es fixe al sol mitjançant perns o estaque adequats segons requereixi el projecte.

    El seu us més comú és tot i així en traballs de protecció destinats a membranes de farciment o en traballs de rehabilitació de mines. El reforç de geomalla proporciona major integritat estructural quan la geomanta s’utilitza per contenir i reforçar el sol en talusos alts.

MacMat® HS

   MacMat® HS és la generació següent de les geomantes d’alt rendiment que combina una geomanta polimèrica de matriu tridimensional reforçada amb el sistema Steelgrid® de Maccaferri. S’utilitza per exigents aplicacions d’estabilització de talusos que requereixen una combinació de protecció de l’erosió i estabilització de superficie.

   La malla de filferro hexagonal d’acer de doble trenat de reforç té una resistència mecànica que supera la recomenada per la EN 10223-3. El filferro és galvanitzat per alta resistència amb aleació de Zn-Al segons 10244-2, classe A. El filferro galvanitzat i els cables de reforç també estan disponibles amb un recubriment polimeric adicional. La resistència mecànica del producte (a la tracció i a la perforació) és la mateixa que la del Steelgrid® de Maccaferri.