Filferros GalMAC® C3 i GalMAC® Green (Aliatge Zn90-Al10 )

– Filferros GalMAC®

   El filferro GalMAC® és un filferro revestit metàl·licament amb un aliatge de zinc (Zn) de elevada puresa amb 90% de zinc, 10% de alumini (Al) i afegits de Lantà (La) i de Ceri (Ce). La resistència a la corrosió subministrada per aquest aliatge és molt superior a la obtinguda amb un acer revestit de zinc reforçat tradicional o bé amb aliatge Galfan®. Bianchini proposa 3 tipus de qualitats per aquest revestiment metàl·lic: GalMAC® Green (classe B), GalMAC® C3 (classe A), y SuperGalMAC®S (reforçat).

FILFERRO GalMAC® Green (Zn90- Al10 Classe B)

Diàmetre

De 1,8mm a 5 mm

Quantitat de revestiment

 Min 100 a 140 g/m(segons el diàmetre)

Resistència a la ruptura

400-600 MPa (recuit) / 600 – 1000 MPa (dur)

   El filferro GalMAC® Green forma part de la nova generació de filferros generalment utilitzat en tancaments (xarxa simple torsió, nuada, agricultura, hivernacles, i vinyes. GalMac® Green obté, millors prestacions que un filferro Galfan® classe A, resisteix a la corrosió 3 cops més que un Galvanitzat (classe A) i fins 10 cops més que un Galvanitzat comercial.

   El filferro GalMAC® C3 i el SuperGalMAC® són productes reservats per entorns atmosfèrics agressius (pluja àcida, contaminació industrial i urbana), i per solucions en Geotècnia. GalMAC® C3 és l’evolució dels revestiments metàl·lics proporcionant major resistència a la corrosió, augmentant la vida dels productes, com per exemple gabions, matalassos Reno®, Terramesh®, xarxes de doble trenat, malles Steelgrid®  per protecció de talussos, o altres com els Gabiarq®, gabions electrosoldats emprats comunament també en arquitectura i paisatgisme.

FILFERRO GalMAC® C3 (Zn90- Al10 Classe A)

De 1,8 mm a 5 mm

 

 Min 205 a 280 g/m(segons el diàmetre)

Min 350 g/m2  en Super Galmac®

 

380-550 MPa (recuit) / 600 – 1000 MPa (dur)

 

Galmac® C3: Millors en prestacions amb respecte a la corrosió que el Galfan® classe A, que un Galvanitzat triple reforçat o bé que un post galvanitzat per immersió.

AVENTATGES del FILFERRO GalMAC® 

– Baixa porositat
– Menor penetració d’agents oxidants
– A la protecció galvànica del zinc ve afegit el estrat compost d’òxid d’alumini en la superfície, aïllant el entorn

– L’alta ductilitat i l’adhesió de l’aliatge al filferro permet treballar el mateix sense esquerdar el revestiment.