Glossari

Murs de Contenció per Gravetat

Un mur situat davant d’un pendent inestable per aturar el possible col·lapse d’un pendent i depèn de la seva massa per resistir les pressions des de la pendent inestable.

Reforç del Sol

Una tècnica que involucra la introducció d’elements de geomalla sintètica en el terreny, la qual cosa fa que el sòl rendeixi de major manera que en el seu estat natural; posicionament en pendent més pronunciat, ubicació de càrregues majors, distribució de càrregues i menys arranjament. Les geomalles poden estar fetes d’acer o geomalles de polímer que interactuen amb els sòls compactats sobre ells.

Terraplè sobre puntals 

Un terraplè construït sobre sòls tous o terres que no ofereixen una capacitat de càrrega apropiada serà procliu a assentament. La construcció de terraplens sobre pilons evita que això passi al transferir les càrregues del terraplè als pilots, i per tant a un estrat estructuralment més competent. Geomalles d’extrema resistència situades sota el terraplè i una mica més amunt de les estaques contribueix a desplegar la càrrega sobre les estaques, permetent que aquests estiguin més espaiats, la qual cosa es tradueix en estalvi de costos i materials. 

Recobriment de sòls contaminats

 Quan un abocador o mina s’han esgotat, requereixen ser recoberts per encapsular completament materials contaminats / en descomposició. Les obres de recobriment consisteixen en un paquet de materials per segellar, protegir i drenar la part superior de l’estructura de l’abocador. Finalment, és freqüent que s’inclogui algun mecanisme per establir vegetació sobre el recobriment. 

Estructures Transversals

Les estructures transversals inclouen qualsevol estructura que sigui perpendicular (o generalment “no paral·lela”) al flux d’un riu o curs d’aigua. Les estructures transversals poden creuar un riu o curs d’aigua de forma total o parcial i pot incloure dics, preses, clavegueres o preses en rius. Els ponts també poden ser considerats com a estructures transversals, a l’igual que els efectes que tenen sobre el riu (remolins, canvis de corrent i erosió de les columnes). 

Barreres Dinàmiques 

Una barrera de protecció contra despreniment de roques (també coneguda com “malla de seguretat”) que està dissenyada per desviar progressivament al rebre, l’impacte de les roques. Aquestes estructures estan dissenyades com un ‘kit’, el qual ha de ser provat d’acord amb protocols específics (per exemple, la Guia ETAG 027). Els components interiors absorbeixen l’energia de l’impacte i depenent de la mida de la roca, la barrera podria quedar deformada de manera permanent i per tant, requerir manteniment. L’alçada residual d’una malla després de l’impacte i la seva desviació durant l’impacte són factors crítics per al dissenyador d’aquestes solucions. 

Bioenginyeria de sòls

Una tècnica que involucra la integració de material d’origen vegetal en intervencions més estructurals. Per exemple, un mur de gabió usat per lliurar estabilitat a llarg termini a la llera d’un riu podria incloure tècniques de bioenginyeria de sòls, les quals estan dissenyades per establir vegetació dins i sobre el gabió. Permet al dissenyador comptar amb fiabilitat a llarg termini d’una estructura (dissenyable, revisat i provat) amb els beneficis estètics i ecològics de la vegetació.