Green Terramesh®

   Green Terramesh® és un sistema modular respectuós amb l’entorn utilitzat per formar vegetació (verd) en terraplens i talussos reforçats (també conegut com terra mecànicament estabilitzada). S’utilitza arreu del mon en alguns dels plans de infraestructures més ambiciosos. En pendents i estructures altes s’utilitza també en conjunció amb les nostres malles primàries d’alt rendiment, ParaLink®, ParaGrid® i MacGrid® WG.

   Es composa d’unitats reunificades de malla de doble trenat (tipus 8×10) folrades amb una manta de control d’erosió, rígides gràcies a un panell de malla soldada. Es subministren dues claus d’acer reformades per a connectar-se en obra per a mantenir la unitat en la inclinació necessària.  La cara frontal angulada i la manta de control d’erosió estan dissenyades per facilitar la colonització vegetal natural de les unitats; un requisit important del Green Terramesh®.

   Les característiques de la manta de control d’erosió varien depenent de les condicions en que Green Terramesh® s’utilitzi: “Tipus aigua” o “Tipus terra”.

   Com tots els components instal·lats de fàbrica, Green Terramesh® s’instal·la amb més rapidesa que altres sistemes de sol reforçat. La unitat simplement s’aixeca en obra i els angles de reforç suporten la cara en el angle designat sense necessitat de cap encofrat. El farciment estructural es col·loca sobre la geomalla de reforç del sol i a continuació s’omple adequadament darrera la cara frontal. Per exemple en una unitat de recolonització ‘Tipus terra’, podria col·locar-se terra vegetal de bona qualitat immediatament darrera de la cara frontal per activar la vegetació ràpida del talús.

   Les unitats Green Terramesh® es fabriquen amb GalMac® galvanitzat d’alta resistència i amb acer recobert de polímer.

   Les unitats Green Terramesh® es produeixen en les nostres plantes d’arreu del mon. El sistema de gestió i producció en moltes de les nostres fàbriques està certificat segons la norma ISO 9001.

   En les fàbriques seleccionades, les unitats del sistema Green Terramesh® es produeixen segons el RCP – Reglament de Construcció del Producte 305/2011, que disposa de marca CE de conformitat amb la ETA-13/0295. El sistema de gestió i de la producció està certificat segons les normes ISO 9001 i ISO 14001 (sistema de gestió ambiental).